Bộ Công Thương phê duyệt Chương trình Cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2023

Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2023 được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 2924/QĐ-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2022, bao gồm các hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương, mở rộng thị trường, mặt hàng xuất khẩu; Đồng thời phát triển thị trường nội địa, nông thôn, miền núi, biên giới; Tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng phát triển thị trường, tiêu thụ sản phẩm trên internet và trên nền tảng số. Theo đó, danh mục các đề án thuộc Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2023 gồm 113 đề án, triển khai thực hiện 02 nội dung gồm: Phát triển ngoại thương (76 hoạt động, sự kiện) và phát triển thị trường trong nước (37 hoạt động, sự kiện). 

Chi tiết Quyết định và Phụ lục kèm theo:

1. Quyết định 2924/QĐ-BCT

2. Mục lục phụ lục đính kèm

3. Phụ lục. Danh mục đề án Phát triển ngoại thương

4. Mẫu thông báo mời tham gia Chương trình

5. Mẫu công văn thông báo tổ chức thực hiện đề án tại nước ngoài

6. Mẫu báo cáo kết quả thực hiện

7. Mẫu đăng ký danh sách nhân sự tham gia tại nước ngoài

8. Mẫu báo cáo kết quả của đơn vị tham gia