Định hướng Chương trình thương hiệu quốc gia - Tiếp tục tăng cường các hoạt động nâng cao năng lực xây dựng, phát triển và quản trị thương hiệu cho các doanh nghiệp

 

Chương trình Thương hiệu quốc gia góp phần thúc đẩy Thương hiệu quốc gia Việt Nam thăng hạng mạnh mẽ, có tốc độ tăng trưởng giá trị nhanh nhất thế giới.

Với chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của Chính phủ trong các hoạt động kinh tế, chính trị, ngoại giao, văn hóa, xã hội và đặc biệt là Chương trình THQG Việt Nam đã tạo cho Việt Nam có uy tín cũng như vị thế trên trường quốc tế nhờ những sản phẩm có chất lượng cao trên thị trường trong nước và quốc tế.

Sau hơn 9 tháng phát động và triển khai hoạt động xét chọn theo quy định, đã có 172 doanh nghiệp với tổng số 325 sản phẩm được công nhân là Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2022. Như vậy, so với năm 2020, năm nay cả nước đã có thêm 48 doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Theo thống kê, 172 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia năm 2022 có kết quả kinh doanh ấn tượng với tổng doanh thu năm 2021 khoảng 1.570 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 129.000 tỷ đồng, tạo việc làm, thu nhập cho gần 600.000 lao động, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Brand Finance định giá thương hiệu quốc gia Việt Nam tăng 11%, từ 388 tỉ USD năm 2021 lên 431 tỷ USD năm 2022. Việt Nam tiếp tục được đánh giá là điểm sáng trong bức tranh xây dựng, phát triển thương hiệu quốc gia toàn cầu và là thương hiệu quốc gia có tốc độ tăng trưởng giá trị nhanh nhất thế giới tăng từ 74% giai đoạn 2019-2022.

 

Trong bối cảnh các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) sẽ tạo cơ hội cho hoạt động Thương mại, đầu tư của Việt Nam với các nước ký kết. Để tận dụng ưu đãi từ các FTA trong việc xây dựng phát triển thương hiệu quốc gia, trước hết chúng ta cần kiên định thực hiện các mục tiêu, định hướng xuyên suốt của Chương trình Thương trình THQG là tập trung xây dựng hình ảnh Việt Nam là một quốc gia có uy tín về hàng hóa và dịch vụ với chất lượng cao, tăng niềm tự hào và sức hấp dẫn của đất nước và con người Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển ngoại thương và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Thực hiện có hiệu quả Chương trình THQG Việt Nam trên cơ sở thống nhất, đồng bộ với chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ; kim ngạch xuất khẩu của nhóm sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam đạt mức tăng cao hơn mức tăng bình quân cả nước.

         Căn cứ vào mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể mà Thủ tướng Chính phủ đã giao tại Quyết định số 1320/QĐ-TTg ngày 08/10/2020 phê duyệt Chương trình THQG Việt Nam giai đoạn 2020 đến năm 2030, định hướng trong thời gian tới Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các Bộ, ngành thực hiện các hoạt động chính gồm:

       Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và xã hội về vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của việc xây dựng và phát triển thương hiệu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là cấp lãnh đạo doanh nghiệp.

         Hai là, tăng cường các hoạt động nâng cao năng lực xây dựng, phát triển và quản trị thương hiệu cho các doanh nghiệp, đặc biệt là đáp ứng hệ thống tiêu chí của thương hiệu quốc gia Việt Nam.

         Ba là, tập trung các hoạt động tuyên truyền, quảng bá Chương trình THQG Việt nam và các sản phẩm đạt THQG.

         Ngoài ra, Bộ Công Thương sẽ phát động, kêu gọi sự tham gia đồng hành của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có sản phẩm đạt THQG Việt Nam trong việc cùng chung tay phát triển Chương trình THQG Việt Nam đúng với ý nghĩa, tầm vóc là chương trình của Chính phủ, vì một Việt Nam hùng cường với những thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp có giá trị.