Các chương trình khuyến mại được Cục Xúc tiến thương mại xác nhận đăng ký thực hiện có thời gian bắt đầu thực hiện khuyến mại trong khoảng thời gian từ ngày 17/8 - 23/8/2020

Các chương trình khuyến mại của doanh nghiệp đăng ký thực hiện theo hình thức "Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi" trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trở lên đã được Cục Xúc tiến thương mại xác nhận có thời gian bắt đầu thực hiện khuyến mại trong khoảng từ ngày 17/8 - 23/8/2020. Chi tiết nội dung các chương trình khuyến mại cụ thể như sau:

Doanh nghiệp Xác nhận SDBS
Công ty Cổ phần Dayone (Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam) Chi tiết  
Chi tiết  
Công ty Cổ phần TGKC Chi tiết  
Công ty Cổ phần Truyền thông Tiếp thị Digix (Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam) Chi tiết  
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Chi tiết  
Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông Chi tiết  
Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Thương mại Hoàng Hà Chi tiết  
Công ty TNHH Gỗ Việt Âu Mỹ Chi tiết  
Công ty Cổ phần MCG Chi tiết  
Công ty TNHH Panasonic Việt Nam Chi tiết