Văn bản pháp quy

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. Thủ tục hành chính cấp Trung ương

I. Lĩnh vực khuyến mại

1. Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên và chương trình khuyến mại theo các hình thức khác;

2. Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên và chương trình khuyến mại theo các hình thức khác.

II. Lĩnh vực Hội chợ triển lãm thương mại tại nước ngoài

1. Đăng ký tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại tại nước ngoài.

2. Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại nước ngoài.

III. Lĩnh vực Văn phòng đại diện của Tổ chức XTTM nước ngoài tại Việt Nam

1. Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.

2. Sửa đổi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.

3. Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.

4. Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.

5. Chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.

IV. Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại

1. Phê duyệt đề án thực hiện Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại

2. Phê duyệt bổ sung đề án thực hiện Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại

3. Phê duyệt điều chỉnh, thay đổi nội dung, chấm dứt đề án thực hiện Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại

V. Chương trình Thương hiệu Quốc gia

1. Xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam

B. Thủ tục hành chính cấp địa phương

I. Lĩnh vực khuyến mại

1. Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Thông báo hoạt động khuyến mại.

4. Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại.

II. Lĩnh vực Hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

1. Đăng ký tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại tại Việt Nam.

2. Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam.