THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI HÀN QUỐC

Địa chỉ: 6th Floor, Golden Bridge Build., Chungjeongno 3-ga, No.222, Seodaemun-Gu, Seoul, 120-708, Korea
Điện thoại: (+82) (02) 364-3661 / 364-3662
Fax: (+82) (02) 364-3664
Website: http://www.ttnn.com.vn/nuoc-lanh-tho/132/thuong-vu.aspx
Email: kr@moit.gov.vn

Tham tán Thương mại Chu Thắng Trung
Điện thoại: (+82) (02) 364-3661
Email: TrungCT@moit.gov.vn

Tùy viên thương mại Phan Thế Thắng
Điện thoại: (+82) (02) 364-3662
Email: ThangPT@moit.gov.vn

Tùy viên thương mại Ngô Xuân Tỵ
Điện thoại: (+82) (02) 362-2013
Email: TyNX@moit.gov.vn