THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI THÁI LAN (KIÊM NHIỆM NÊ-PAN)
Địa chỉ: 83/1 Wireless Road Bangkok 10330, Thailand
Điện thoại: (+66) 2 650-8454
Fax: (+66) 2 252-6950
Email: th@moit.gov.vn


Tham tán Thương mại Nguyễn Thành Hải


Bí thư Thứ nhất Lê Quang Hoà
Điện thoại: (662) 251 3552 Ext. 118; (668)60 724 389
Email: hoalq@moit.gov.vn