THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI A-RẬP XÊ-ÚT (KIÊM NHIỆM GIÓC-ĐA-NI, Y-Ê-MEN, BA-RANH)
Địa chỉ: Villa 23, Al-Dhiyafah Street, Al-Nuzha District, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia; P.O.Box 7822 Riyadh 14211-2518
Điện thoại: +966 1456 9756
Fax: + 966 1454 8844
Email: Hainq@moit.gov.vn

Bí thư Thứ ba Nguyễn Quốc Hải
Điện thoại: +966 1456 9756
Email: HaiNQ@moit.gov.vn; nguyenquochai@yahoo.com