THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI AN-GIÊ-RI (KIÊM NHIỆM MA-LI, XÊ-NÊ-GAN, XA-RA-UY, NI-GIÊ, GĂM-BI-A))
Địa chỉ: 14, rue G les Crêtes, 16 035 Hydra, Alger, Algérie
Điện thoại: (+213) 21 60 11 89
Fax: (+213) 21 60 11 81
Email: secomvnalger@yahoo.fr; dz@moit.gov.vn

Tham tán Thương mại Hoàng Đức Nhuận
Điện thoại: +213 21 60 11 89
Email: secomvnalger@yahoo.fr; dz@moit.gov.vn; nhuanhd@moit.gov.vn.