THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI ẤN ĐỘ (KIÊM NHIỆM NÊ PAN, BU-TAN)
Địa chỉ: B5/14, Safdarjung Enclave, New Delhi - 110 029, India
Điện thoại: (+91) 11 2619 5986; 00 91 11 26175953
Fax: (+91) 11 2610 9832
Email: in@moit.gov.vn

Bí thư Thứ ba Bùi Trung Thướng
Điện thoại: +91 11 2619 5986
Email: thuongbt@moit.gov.vn

Bí thư thứ hai Nguyễn Trần Ngọc
Điện thoại: +91 11 2619 5986
Email: ngocntr@moit.gov.vn