THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI AI CẬP (KIÊM NHIỆM XU-ĐĂNG, NAM XU-ĐĂNG, PA-LÉT-TIN, Ê-RI-TƠ-RÊ, LI BĂNG))
Địa chỉ: Ground floor 23 Mohamed El Ghazali, Dokki, Cairo, Egypt
Điện thoại: +202 33366598
Fax: +202 37485721
Email: eg@moit.gov.vn; tvcairoeg@yahoo.com

Tham tán Thương mại Phạm Thế Cường
Điện thoại: +20 2 33366598, +20 2 37485721
Email: cuongpt@moit.gov.vn; eg@moit.gov.vn