HƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI MÊ-XI-CÔ (KIÊM NHIỆM GOA-TÊ-MA-LA, ÔN-ĐU-RÁT, EN-XAN-VA-ĐO, BÊ-LI-GIÊ)
Địa chỉ: Sudermann # 408, Col. Polanco, Del. Miguel Hidalgo C.P.11560, México D.F.
Điện thoại: (+52-55) 5254 0024
Fax: (+52-55) 5254 0023
Email: mx@moit.gov.vn; vietrade.mexico@gmail.com

Tham tán Thương mại Hoàng Tuấn Việt
Điện thoại: (+52-55) 5254 0024
Email: vietht@moit.gov.vn; viethoangtuan@gmail.com; mx@moit.gov.vn; vietrade.mexico@gmail.com

Tùy viên Ngô Đức Thuận
Điện thoại: (+52-55) 5254 0024