THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI CU BA (KIÊM NHIỆM HAI-I-TI, ĐÔ-MI-NI-CA-NA, NI-CA-RA-GOA, GIA-MAI-CA, XANH KÍT-XƠ VÀ NE-VI-XƠ, AN-TI-GOA VÀ BA-BU-DA))
Địa chỉ: Calle 16, No.514 e/.5ta y 7ma, Miramar, La Habana, Cuba
Điện thoại: (+53) 7 2041525, 2069745
Fax: (+53) 7 204-5333
Email: cu@moit.gov.vn; dovietphuong1981bct@yahoo.com

Tùy viên thương mại - Phụ trách thương vụ Đỗ Việt Phương
Điện thoại: (+537)2041525/ (+53)52443300
Email: cu@moit.gov.vn; dovietphuong1981bct@yahoo.com