THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI CHI LÊ (KIÊM NHIỆM Ê-CU-A-ĐO)
Địa chỉ: Av. Eliodoro Yañez # 2887, Providencia, Santiago, Chile
Điện thoại: (+56-2) 2232-1135; (+56-2) 2232-1394
Fax: (+56-2) 2334-1159
Website: http://www.vietradeinchile.gov.vn
Email: vantvar@gmail.com ; vantd@moit.gov.vn

Tham tán Thương mại Trần Đình Văn
Điện thoại: (+56 2) 232 1135 / 232 1394
Email: vantvar@gmail.com