THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI CA-NA-ĐA
Địa chỉ: 161 Sherwood Drive, Ottawa, Ontario, K1Y 3V5, Canada
Điện thoại: (613)715 9683/9640
Fax: (613)715 9482
Email: ca@moit.gov.vn; vinatrade@rogers.com

Tham tán Thương mại Hoàng Anh Dũng
Điện thoại: (613)715-9683
Email: dungmex@yahoo.com

Tùy viên thương mại Nguyễn Hồng Kỳ
Điện thoại: (613) 715 9640
Email: KyNH@moit.gov.vn

Bí thư thứ 3 Phạm Minh Quang
Điện thoại: +1-613-262 6865; +1-613-715 9640
Email: quangpm@moit.gov.vn; phamminhquang@ymail.com