THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI BRA-XIN (KIÊM NHIỆM BÔ-LI-VI-A, GUY-A-NA, PÊ-RU, XU-RI-NAM)
Địa chỉ: Rua Paulo Orozimbo, 675-Conj. 91;92 CEP: 015-35001- Bairro da Aclimação; São Paulo – SP – Brasil
Điện thoại: (+55) 11 32766776
Fax: (+55)11 2537 8040
Website: http://www.ecoviet.com.br
Email: Br@moit.gov.vn; ecoviet@terra.com.br


Tham tán Thương mại Lê Hồng Quang
Điện thoại: (+55)11 33995087/ (+55)11 992833668 (claro) (+55) 11 970228354 (Tim)
Email: quanglh@moit.gov.vn; quangsdtq@gmail.com


Tùy viên thương mại Phạm Quốc Việt
Điện thoại: (+55) 11 23389879/ (+55) 11 991137036
Email: vietpq@moit.gov.vn; quocvietpham2301@gmail.com