Ấn phẩm hỏi đáp về quản lý nhà nước trong lĩnh vực xúc tiến thương mại

Ấn phẩm hỏi đáp về quản lý nhà nước trong lĩnh vực xúc tiến thương mại

Ấn phẩm hỏi đáp về quản lý nhà nước trong lĩnh vực xúc tiến thương mại” được thực hiện nhằm mục đích: Cung cấp thông tin về các quy định của pháp luật về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại, về thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam thông qua hình thức hỏi – đáp về nội dung quản lý nhà nước trong lĩnh vực xúc tiến thương mại theo quy định tại Luật Thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương. Chi tiết ấn phẩm tại đây.