MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN DO BỘ NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP NHẬT BẢN TỔ CHỨC

Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản và Viện Nghiên cứu Nomura (Nomura Research Institute, Ltd) sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến quốc tế với chủ đề “Hội nghị trực tuyến: Cơ hội đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản trong tái cấu trúc chuỗi giá trị thực phẩm (FVC) ở Việt Nam trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 (dành cho Việt Nam)”. Mục đích của hội nghị này là giới thiệu cho doanh nghiệp Nhật Bản về FVC của Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 và cung cấp thông tin về cơ hội đầu tư ở Việt Nam hoạt động công nghệ, kinh nghiệm của Nhật Bản để cống hiến cho tái cấu trúc FVC của Việt Nam trong thời gian tới.

            Thời gian: Thứ tư, Ngày 27 tháng 1 năm 2021 từ 14:00 đến 16:00 (giờ Việt Nam)

            Ngôn ngữ sử dụng  trong hội nghị: Nhật – Việt ( dịch cabin)

Doanh nghiệp đăng ký trước ngày 24 tháng 1 năm 2021 theo địa chỉ email dưới đây. Các thông tin đăng ký bao gồm: Tên cơ quan, phòng ban, chức vụ, họ và tên, địa chỉ email, số điện thoại (đề nghị gửi bằng Tiếng Anh). Đường dẫn URL của hội nghị sẽ chỉ được gửi tới các thành viên đã tiến hành đăng ký trước ngày hội nghị được diễn ra.

Địa chỉ email đăng ký: maff-south-east-asia-vietnam@nri.co.jp