Góp ý Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam và Quy chế quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Thực hiện chương trình công tác của Chính phủ, của Bộ Công Thương năm 2019, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam. 

Cục Xúc tiến thương mại xin giới thiệu toàn văn các Dự thảo Quyết định để các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến.